Salgs– & leveringsbetingelser ved MJO Facadeudkrads

​1 Generelt

1.1 For Mjofacadeudkrads tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer og øvrige salgsdokumenter vedrørende salg af produkter og reparationer (herefter Produkter), skal disse salgs- og leveringsbetingelser være gældende i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Købers side, er ikke bindende for Mjofacadeudkrads medmindre Mjofacadeudkrads udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2 Tilbud/ordre

2.1 Aftaler mellem Køber og Mjofacadeudkrads anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af Mjofacadeudkrads fx ved en ordrebekræftelse. Tilbud fra Mjofacadeudkrads er gældende i 30 dage.

3 Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

3.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling på den i fakturaen angivne forfaldsdag. Mjofacadeudkrads forbeholder sig ejendomsretten til det solgt, indtil købesummen med tillæg af renter og omkostninger er betalt.

3.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, jf. punkt 3.1, af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned. Mjofacadeudkrads er desuden berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb på DKK 340,- ved Købers forsinkede betaling.

3.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav vedrørende andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

3.4 Såfremt Køber ikke overholder betalingsforpligtelser overfor Mjofacadeudkrads, forbeholder Mjofacadeudkrads sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer og stoppe serviceringen af igangværende arbejde, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.

4 Levering

4.1 Levering sker i henhold til det aftalte med køber.

4.2 Enhver leveringstid gives dog med forbehold for strejke, lockout og enhver art force majeure og alle øvrige omstændigheder udenfor Mjofacadeudkrads kontrol, herunder også svigtende leverancer fra underleverandører. En eventuel overskridelse af leveringstiden giver ikke Køber ret til at annullere en ordre, nægte modtagelsen af det købte eller ret til erstatning. Det samme gælder forsinkelse med delleverance(r).

5 Priser

5.1 Ethvert salg og levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som fremgår af Mjofacadeudkrads ordrebekræftelse. Tilbud og priser angivet i tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er ekskl. moms og andre med leveringen forbundne fragt, håndteringstillæg, gebyrer mv. 5.2

Mjofacadeudkrads tager forbehold for fejl i opgivne priser, trykfejl m.v.

5.3 Mjofacadeudkrads forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer, produkter, underleverandørpriser og stigninger i lønninger.

5.4 Mjofacadeudkrads er berettiget til at tillægge et fast tillæg på 3% af ordresummen til dækning af håndteringsomkostninger til emballage, forsendelse mv.

6 Returvarer

6.1 Købte varer tages som udgangspunkt ikke retur. Produkter, der er hjemtaget på bestilling fra Køber eller specialfremstillede til Køber, modtages aldrig retur. Hvis et Produkt iht. en skriftlig aftale tages retur, krediteres købesummen med et fradrag på 20% af denne til dækning af omkostninger til registrering, administration. Forsendelsesomkostninger betales af Køber. Eventuel om pakning, ny emballering eller reparation af returvarer sker for Købers regning, hvorfor sådanne forhold vil medføre en højere fradrag i tilbagebetalingsbeløbet.

7 Mangler og ansvar

7.1 Køber er forpligtet til at undersøge det udførte arbejde straks og inden 7 dage efter udførelsen. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det udført arbejde, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom til Mjofacadeudkrads straks efter, at Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen/fejlen. Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler ved det udførte arbejde, såfremt Køber ikke giver meddelelse til Mjofacadeudkrads herom inden 6 måneder fra leveringsdagen.

7.2 Såfremt det dokumenteres, det af Mjofacadeudkrads leverede arbejde var mangelfuld på leveringstidspunktet, har Mjofacadeudkrads ret til inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at foretage reparation efter eget valg.

7.3 Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende end ovennævnte. Køber kan således ikke hæve handlen eller kræve erstatning, med mindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Mjofacadeudkrads.

7.4 Mjofacadeudkrads påtager sig intet ansvar for ydelser eller produkter, produceret efter Købers anvisning, herunder efter Købers tegninger eller tegninger godkendt af Køber.

7.5 Mjofacadeudkrads forpligtelser dækker ikke mangler opstået som følge af naturligt slid, usædvanlig brug eller overbelastning, mangelfuld pasning eller fejlbetjening mv. Ændringer foretaget i det udførte arbejde uden Mjofacadeudkrads skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Mjofacadeudkrads personale er ligeledes ikke dækket.

7.6 Vejledninger og anvisninger fra Mjofacadeudkrads direkte eller hjemmeside er ikke rådgivning, men udelukkende en uforbindende service, hvorfor Mjofacadeudkrads intet ansvar har for rigtigheden af sådanne vejledninger og anvisninger.

7.7 Mjofacadeudkrads erstatningsansvar for mangler ved det leverede arbejde er begrænset til den fakturerede pris på det mangelfulde arbejde. Mjofacadeudkrads er endvidere i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere, meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere, tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af det mangelfulde Produkt og andre økonomiske konsekvenstab.

8 Produktansvar

8.1 Mjofacadeudkrads er erstatningsansvarlig for skade, som det af Mjofacadeudkrads leverede arbejde forårsager på andet end selve det leverede arbejde i henhold til dansk rets almindelige regler om produktansvar. Mjofacadeudkrads er i intet tilfælde (medmindre dette fremgår af ufravigelige regler i lov om produktansvar) erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere samt økonomiske konsekvenstab. Såfremt Mjofacadeudkrads arbejde er indarbejdet i eller sammenføjet med et andet arbejde, er Mjofacadeudkrads i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere til fejlsøgning, og/eller undersøgelse det defekte arbejde.

9 Ansvarsbegrænsning

9.1 Mjofacadeudkrads erstatningsansvar over for tredjemand herunder overfor Køber og andre medkontrahenter er begrænset på samme måde som anført ovenfor i punkt 8.1 og kan i øvrigt i intet tilfælde overstige DKK 500.000 pr. skadebegivenhed og kan endvidere i intet tilfælde overstige DKK 1.000.000 pr. kalenderår.

9.2 Mjofacadeudkrads fraskriver sig endvidere specifikt alt ansvar for håndtering, herunder løft, optrækning, aflæsning, transport mv. af tredjemands materiel såvel udenfor som på Mjofacadeudkrads ejendom, hvorfor disse opfordres til selv at sikre sig en All Risk/kaskoforsikring, der dækker skader i nævnte situation.

10 Forbrugerkøb

10.1 Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, der omfatter arbejde- og materialefejl, der konstateres ved normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af ringe vedligeholdelse, eller hærværk. Reklamationer skal meddeles til Mjofacadeudkrads inden for rimelig tid.

10.2 Ingen personlige oplysninger, der registreres hos Mjofacadeudkrads, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand. Køber har altid mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret.

11 Uoverensstemmelse

11.1 Enhver uoverensstemmelse og ethvert krav, som måtte udspringe af en samhandel, en aftale eller på anden må opstå mellem Mjofacadeudkrads og en anden part, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Næstved.

God kvalitet giver glade kunder

Hos MJO Facadeudkrads har vi altid et smil på læben, fordi vi nyder vores arbejde og er stolte af det.

Stærke færdigheder på tværs af brancher

Vi har hænderne skruet rigtigt på, og kan kombinere

vores færdigheder på tværs af fag og brancher. 

Vi går højt op i kundeservice

Hos MJO Facadeudkrads har vi altid et smil på læben, fordi vi nyder vores arbejde og er stolte af det.

"Renovering af fuger"

Imødekommende firma, som overholder deres aftaler og udfører et godt stykke arbejde. Kan klart anbefales.

Johnni Sørensen, Høng

"Godt samarbejde"

Mike og jeg har samarbejdet i næsten 6 måneder. Der er ikke en finger at sætte på hans håndværk, og jeg modtager altid positive ord fra kunderne.

Marcus Szpirt, Sorø

"Super arbejde udført til tiden og…"

MJO har udført fugearbejde på vores hus i Sorø. Super arbejde udført til tiden og venlige folk. Klar anbefaling herfra.

Cecilie Jelle, Slagelse

"God rådgivning af Mike"

Vi fik MJO Facadeudkrads ud til vores bolig, ang. renovering af facaden, og de reparerede også den gamle sokkel. Alt i alt, super service.

Henrik Madsen, Sorø

Kontakt os og få en pris på din husrenovering

​Kunne du tænke dig at indhente et uforpligtende tilbud, eller har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved at ringe på telefon 2893 8756 eller ved at skrive til vores e-mail mjofacadeudkrads@outlook.dk

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

MJO Facadeudkrads 

Østergade 13, 4200 Slagelse

Klik her for rutevejledning

CVR: 41040246

Kontakt os

Telefon: 2893 8756

E-mail: mjofacadeudkrads@outlook.dk

Indhent et tilbud.

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.